Bahasa, Pelajaran

Contoh Teks Pranatacara Bhs Jawa Tasyakuran Temanten

holla? bluelfy comeback!! Malam ini, saya akan berbagi teks pranatacara tentang ‘Tasyakuran temanten’. Silahkan dinikmati dan semoga bermanfaat ๐Ÿ™‚
========

Assalamualaikum Wr. Wb

Nuwun, Para Pepundhen, Para Sesepuh, Para Pinisepuh ingkang kinabekten. Bapak-bapak, ibu-ibu, Para rawuh kakung miwah putri ingkang dhahat kinurmatan.

Langkung rumiyin, mangga kula dhereaken muji syukur dhumateng ngarsanipun Gusti Allah SWT, ingkang sampun kaparenga kanugrahan ingkang arupi kasarasan. Sahengga, ngantos wekdal menika panjenengan sedaya saged ngrawuhi anggenipun gadhah damel tasyakuran penganten menika.

Para Rawuh ingkang kinabekten,
Salajengipun, kaparenga kula ngaturaken reroncening adicara ingkang sampun rinacik dening para kadang kaluarga, inggih menika:
1. Adicara kaping sepisan inggih menika pambuka.
2. Dene, Adicara kaping kalih inggih menika maos kitab suci Al-Quran.
3. Adicara kaping tiga inggih menika upacara Ijab qabul.
4. Salajengipun, adicara kaping sekawan inggih menika upacara panggih penganten.
5. Adicara kaping gangsal inggih menika tanggap wacana lan atur pambagya.
6. Adicara kaping enem inggih menika manasuka.
7. Jangkep adicara kaping pitu, pungkasan inggih menika panutup.

Bapak/Ibu, tamu undangan ingkang kinurmatan
Mekaten wau urutaning adicara ingkang badhe kalampahan ing wekdal menika. Saderengipun, mangga kula dhereaken maos basmallah. Dhumateng tamu ingkang ngrasuk agami sanes, kula sumanggaaken miturut kapitadosan piyambak-piyambak. Dedonga kawiwitan……dedonga cekap.

Adicara ingkang kaping kalih inggih menika maos kitab suci Al-Quran saking Retnasih. Dhumateng sedherek Retnasih kula sumanggaken.

———————————————————

Menika wau waosan kitab suci Al-Quran saking sedherek Retnasih.
Dene, adicara ingkang kaping tiga inggih menika Upacara Ijab Qabul. Dhumateng Bapak petugas ingkang sampun kajibah, sasana saha swasana kula aturaken.

———————————————————

Para rawuh sedaya, mekaten upacara ijab qabul ingkang sampun kalampahan kanthi gancar.
Salajengipun, adicara kaping sekawan inggih menika upacara panggih penganten. Dhumateng Ibu perias wekdal saha papan kula aturaken.

———————————————————

Mekaten Upacara Panggih penganten sampun kalampahan kanthi gancar.
Dene, adicara kaping gangsal inggih menika tanggap wacana saking Bapak Agus. Dhumateng Bapak Agus, kula sumanggaaken.

———————————————————

Matur nuwun, bapak Agus ingkang sampun ngaturaken tanggap wacana lan atur pambagya.
Adicara kaping enem inggih menika manasuka. Dhumateng grup campursari “Bagas Waras”, kula sumanggaaken.

———————————————————

Mekaten wau canpursari “Bagas Waras” ingkang sampun ngregengaken acara menika.

Dungkap paripurnanipun adicara, monggo dipun tutup acara menika kanthi maos hamdallah sesarengan. Menawi sadangunipun kula ngadeg wonten ing ngarsa panjenengan sami nglantaraken reroncening adicara pawiwahan menika wiwit kanthi panutup. Kathah babagan ingkang kirang ing trap sila saha subasita tumraping laku saha pacelathu, kula nyuwun agunging pangaksami.
Cekap semanten atur kula.

Wassalamualaikum, Wr. Wb

Iklan

3 tanggapan untuk “Contoh Teks Pranatacara Bhs Jawa Tasyakuran Temanten”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s